Lev logo.jpg 07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Vedtægter for LEV Aarhus

Vedtægter for Landsforeningen LEVs kommunekreds: LEV Aarhus

Indhold

§ 1 Navn og geografisk udbredelse

§ 2 Formål

§ 3 Kommunekredsenes kompetence

§ 4 Kredsens medlemmer

§ 5 Generalforsamling

§ 6 Bestyrelse

§ 7 Udvalg

§ 8 Lokale foreninger/grupper

§ 9 Regnskab

§ 10 Dokumentation af aktiviteter

§ 11 Vedtægtsændring

§ 12 Kredsens opløsning

§ 13 Ikrafttræden og gyldighedsperiode

§ 1. Navn og geografisk udbredelse

Stk. 1. Kredsens navn er: LEV Aarhus

a. For en kommunekreds:

"LEV Aarhus kommunekreds"

§ 2. Formål

Stk.1. Kredsens formål er som afdeling i Landsforeningen LEV på (fælles) kommunalt plan indenfor kredsens geografiske område at arbejde for opfyldelse af Landsforeningen LEVs idégrundlag og formål.

§ 3 Kommunekredsenes kompetencer

Stk. 1. Landsforeningen LEVs øverste myndighed er repræsentantskabet, jf. Landsforeningen LEVs vedtægt § 6. Kommunekredsens virke er bestemt ved en vedtægt givet af Landsforeningen LEVs repræsentantskab.

Stk. 2. Landsforeningen LEVs landsdækkende opgaver varetages af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget jf. Landsforeningen LEVs Vedtægt §§ 7. og 8.

Stk. 3. Kredsen tilrettelægger og prioriterer på baggrund af ressourcer, interesser, kompetencer og netværk selv sin indsats, der harmonerer med Landsforeningen LEVs idegrundlag og formål. I forhold til dette står kredsen kun til ansvar for sine medlemmer.

Stk. 4. Kredsen disponerer over egen formue og kan disponere over egne midler til formål, der harmonerer med Landsforeningen LEVs idégrundlag og formål.

Stk. 5. Kredsen kan efter eget valg løse opgaver sammen med andre kredse eller deltage i fælles initiativer med andre kredse.

Stk. 6. Kredsen kan ikke ved nogen disposition forpligte Landsforeningen LEV eller andre kredse økonomisk eller på anden måde, idet kredsen selv hæfter for eventuelle tab som følge af kredsens beslutninger. Med hensyn til aftaler og forpligtelser over for tredjemand hæfter kredsen alene. Landsforeningen LEV eller andre kredse kan således ikke drages til ansvar eller på nogen måde forpligtes af de af kredsen indgåede aftaler eller påtagne forpligtelser.

Stk. 7. Beslutninger truffet af Landsforeningen LEVs forretningsudvalg i sager indbragt af kredsene kan inden en måned af den eller de kredse, som beslutningen vedrører, indankes for Landsforeningen LEVs hovedbestyrelse.

§ 4 Kredsens medlemmer

Stk. 1. Medlemmer af kredsen er de af Landsforeningen LEVs medlemmer, der har bopæl i den eller de pågældende kommuner, med mindre medlemmet udtrykkeligt har ønsket at blive registreret i en anden kreds.

Stk. 2. I sidste fald registreres medlemmet i den ønskede kreds, og alle eventuelle rettigheder som følge af medlemstal og medlemskontingent tilfalder samme kreds.

Stk. 3. Landsforeningen LEVs medlemmer har møderet i en enhver kreds, men kun stemmeret i den kreds, hvor medlemmet er registreret.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Kredsens højeste myndighed er generalforsamlingen i forhold til valg af kredsbestyrelse, tilrettelæggelse af kredsens aktiviteter og brug af egne midler. Generalforsamlingen afholdes som minimum hvert andet år og inden udgangen af februar måned.

Stk. 2. Indkaldelse skal ske ved meddelelse i Landsforeningen LEVs blad senest 4 uger før afholdelse. Kredsene kan supplere dette med meddelelse i kredsblade, på hjemmeside samt med brev eller mail til medlemmerne.

Stk. 3. På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:

a. Valg af dirigent og valg af referent.

b. Bestyrelsens beretning.

c. Det reviderede regnskab godkendes af generalforsamlingen, og i de år, der ikke holdes generalforsamling, af kredsens bestyrelse.

d. Drøftelse af fremtidige aktiviteter.

e. Behandling af indkomne forslag.

f. Generalforsamlingen vælger:

a. Kredsbestyrelsens formand.

b. Kredsbestyrelsens øvrige medlemmer.

c. Suppleanter.

d. Revisor.

g. Eventuelt.

Stk. 4. Dirigenten afgør alle spørgsmål om mødets ledelse og de på mødet foretagne afstemninger. Dirigenten afgør herunder, hvorledes stemmeafgivning skal finde sted, idet der dog altid skal ske skriftlig afstemning, hvis blot fem medlemmer på generalforsamlingen fremsætter ønsker herom. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Stemmeberettigede og valgbare er kun medlemmer af kredsen, der kan dokumentere, at medlemskontingentet er indbetalt. Ikke-personlige medlemmer (lokale foreninger / grupper, firmaer, selskaber,

offentlige myndigheder, service- og behandlingstilbud o. lign.) er stemmeberettigede og valgbare ved en repræsentant for foreningen/gruppen.

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet i henhold til dagsordenens punkt e, skal være kredsfor-manden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 6. Efter afholdelse af ordinær generalforsamling indsender kredsbestyrelsen senest den 15. marts referat af generalforsamlingen, revideret regnskab, bestyrelsens beretning samt oplysninger om valg af kredsbestyrelsen og dennes konstitution til Landsforeningen LEVs sekretariat.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når kredsbestyrelsen finder det ønskeligt og skal da indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10 % af de under kredsen hørende stemmeberettigede medlemmer skriftligt rejser begrundet krav herom over for kredsbestyrelsen.

Stk. 9. Landsforeningen LEVs hovedbestyrelse kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 10. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal da ske i det førstkommende nummer af Landsforeningen LEVs blad, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 20 dage efter, men dog inden 40 dage efter, det pågældende medlemsblads udsendelse.

Hvis Landsforeningen LEVs hovedbestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling skal indkaldelsen udsendes til medlemmerne senest 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk. 11. Senest 2 uger efter afholdelse af ekstraordinær generalforsamling indsender kreds-bestyrelsen referat af generalforsamlingen, samt hvis der er sket nyvalg til kredsbestyrelsen oplysninger om medlemmerne af kredsbestyrelsen og dennes konstitution til Landsforeningen LEVs sekretariat.

Stk. 12. Afgår hele kredsbestyrelsen, foranlediger Landsforeningen LEVs forretningsudvalg indkaldelse til generalforsamling ved særskilt brev til afholdelse senest én måned derefter. Valg af dirigent, formand og kredsbestyrelse er eneste punkt på dagsordenen.

§ 6 Bestyrelse

Stk. 1. Kredsen ledes af den af generalforsamlingen valgte bestyrelse bestående af formanden og mindst to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Kredsen tegnes af formanden. Ved disposition over fast ejendom og andre dispositioner, der medfører økonomisk ansvar, tegnes kredsen dog af bestyrelsen som helhed.

Stk. 3. Udover formanden konstituerer bestyrelsen sig selv med kasserer. Formand og kasserer må ikke være nærtstående.

Stk. 4. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv frem til næste generalforsamling.

Stk. 5. Dersom der ved afstemning i bestyrelsen opstår stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Såfremt bestyrelsen består alene af 3 medlemmer, formanden inklusive, er bestyrelsen alene beslutningsdygtig, når den fulde bestyrelse er til stede. Såfremt bestyrelsen består af mere end 3 medlemmer, formanden inklusive, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 7. Bestyrelsen kan i tilfælde af enstemmighed beslutte erhvervelse af fast ejendom. I mangel af enstemmighed kræves beslutning af en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor. Ved erhvervelse af fast ejendom skal Landsforeningen LEVs hovedbestyrelse forhåndsorienteres.

Stk. 8. Kredsens medlemmer hæfter ikke personligt for kredsens forpligtelser, for hvilke alene den i kredsen tilhørende kapital hæfter. Bestyrelsesmedlemmerne er dog erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 9. Kredsbestyrelsen indstiller til de indstillingsberettigede organisationer personer til besættelse af pladser i kommunale råd m.v.

Stk. 10. Kredsbestyrelsen udpeger de repræsentanter, som kredsen i henhold til bestemmelser i Landsforeningen LEVs vedtægt eller efter opfordring kan sende til landsforeningens møder.

§ 7. Udvalg

Stk. 1. Kredsen kan til varetagelse af specielle opgaver nedsætte særlige udvalg og lignende.

Stk. 2. Formålet med udvalgene skal være, at kredsen gennem udvalgene på bedste måde skal kunne varetage interesserne for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende, ligesom udvalgene inden for kredse af stor geografisk udstrækning skal medvirke til at skabe fornøden kontakt med samtlige af kredsens medlemmer.

Stk. 3. Udvalg kan nedsættes på initiativ af kredsens bestyrelse eller af en kreds af medlemmer med tilknytning til et bestemt interesseområde inden for kredsens område.

Stk. 4. Udvalg nedsat på initiativ af en kreds af medlemmer skal godkendes af kredsens bestyrelse. Sådanne udvalg skal bestå af et efter forholdene passende antal medlemmer, som selv vælger sin formand.

Stk. 5. I spørgsmål af lokal karakter kan disse udvalg repræsentere kredsen efter beføjelser godkendt af kredsbestyrelsen, men er i øvrigt ved sin formand ansvarlig overfor kredsens bestyrelse.

Stk. 6. Mindst én gang om året indbyder kredsens bestyrelse samtlige udvalg og kredsens repræsentanter i kommunale råd m.v. til et koordinerende møde.

§ 8. Lokale foreninger/grupper

Stk. 1. Medlemmer optaget indenfor kredsens geografiske område som foreninger/grupper til varetagelse af særlige interesseområder inden for Landsforeningen LEVs formål arbejder som selvstændige foreninger/grupper.

Stk. 2. Foreninger/grupper indmeldt i kredsens geografiske område har 1 stemme pr. forening/gruppe ved kredsens generalforsamling forudsat, at bestyrelsen forinden den pågældende generalforsamling har godkendt den pågældende forening / gruppe.

Stk. 3. I spørgsmål af lokal karakter kan kredsen lade sig repræsentere gennem de lokale foreninger/ grupper.

Stk. 4. Kredsen er forpligtet til mindst 1 gang om året at indbyde foreninger/grupper indenfor kredsens geografiske område til et koordinerende møde.

§ 9 Regnskab

Stk. 1. Kredsens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Kredsens regnskab omfatter også de under kredsen nedsatte udvalg jf. § 7.

Stk. 2. Kredsen er underlagt de retningslinjer for kredsenes regnskaber, som er vedtaget af Landsforeningen LEVs hovedbestyrelse.

Stk. 3. Kredsens reviderede regnskab indsendes hvert år inden 15. marts til Landsforeningen LEVs sekretariat.

Stk. 4. Kredsens årsregnskab skal indeholde oplysning om og dokumentation for forbrug af eventuelle øremærkede bevillinger og indsamlede midler. Såfremt der er indgået ejendomskøb, skal dette også fremgå.

§ 10 Dokumentation for aktiviteter

Stk. 1. Det påhviler kredsbestyrelsen at sikre fornøden dokumentation for kredsens aktiviteter, herunder at optage referat af kredsens generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Stk. 2. Bestyrelsen godkender og gemmer efter eget valg af procedurer referater og anden of-fentlig dokumentation for kredsens aktiviteter.

§ 11 Vedtægtsændring

Stk. 1. Ændringer i Vedtægt for Landsforeningen LEVs kommunekredse godkendes af Landsforeningen LEVs hovedbestyrelse.

§ 12 Kredsens opløsning

Stk. 1. Beslutning om at opløse kredsen kan træffes af Landsforeningen LEVs hovedbestyrelse eller af kredsens generalforsamling med efterfølgende godkendelse af Landsforeningens LEVs hovedbestyrelse.

Stk. 2. Beslutning om kredsens opløsning kan kun træffes af kredsens generalforsamling, såfremt den er anført som særskilt punkt på dagsordenen, og når ¾ af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 3. Til den sidste generalforsamling indkaldes tillige i det efter første generalforsamling først udkommende nummer af Landsforeningen LEVs blad, og den sidste generalforsamling skal da afholdes tidligst 20 dage efter, men dog inden 40 dage efter det pågældende blads udsendelse.

Stk. 4. Ved opløsning af en kreds tilfalder dens midler Landsforeningen LEV.

§ 13 Ikrafttræden og gyldighedsperiode

Stk. 1. Nærværende vedtægt er godkendt på Landsforeningen LEVs repræsentantskabsmøde 6. og 7. oktober 2012 og træder i kraft umiddelbart efter dens vedtagelse.