07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Resume af LEV Aarhus bestyrelsesmødet tirsdag, d. 23 oktober 2018

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet godkendt.

   

 2. Evaluering af budgetforhandlingerne. Vi var enige om at vores arbejde inden budgetbeslutningen bestemt havde båret frugt, vi opnåede meget, men der mangler stadigvæk en del – handicapområdet skal have tilført en del flere penge og effektiviseringsbidraget og barselsbidragspuljen skal fjernes, samtidig med at demografimodellen skal revurderes. Vi blev enig om følgende handleplan for det fremtidige arbejde : Handicaprådet (ved Mogens ) skal se på demografimodellen med henblik på revurdering og arbejde for at effektiviseringsbidraget og barselsbidragspuljen fjernes for området, og ikke mindst at hele handicapområdet kan få tilført flere ressourcer. Anne og Klaus beder om et møde med Kristian Wurtz med det formål at få tilført handicapområdet flere ressourcer. Til vores midtvejsmøde i Lev Aarhus vil vi i god tid udarbejde et oplæg hvor man tydelig kan se de besparelser handicapområdet har været udsat for gennem de sidste ca. 10 år. Oplægget skal laves i samarbejde med Kirsten Bundgaard og Keld Hvalsø, da de har de rigtige data. Oplægget sendes derefter til de inviterede politikker, som vil blive bedt om at forholde sig til oplægget på midtvejsmødet.

   

 3. Inspiration til temaaften i LEV Aarhus. Det aftales at Søren prøver at få lavet en aftale med psykolog Annette Due Madsen om et foredrag vedr. sorg og angst. Søren vil prøve at finde en dato i januar, evt. februar måned. Søren vil vende tilbage med dato mv.

 

 1. Regelmæssige møder ang. børnehandicap. Søren ønsker regelmæssige møder med børnehandicapgruppen, ligesom vores regelmæssige møder med Kirsten Bundgaard vedr. Voksenhandicap. Vi blev enige om at regelmæssige møder med Ruth Lehm vil være ønskelige og at vi aftaler nærmere når vi har aftalt en ny arbejdsfordeling i LEV bestyrelsen Aarhus. Punktet tages op på næste møde.

 

 1. Nyt fra HB og FU. Intet nyt.

 

 1. Landsmødet d. 3 og 4 november. Søren deltager fra LEV Aarhus.

 

 1. Nyt fra Gentænktrådet. Borgercenterne vil lave borgerrådsmøder hvor man vil inddrage alle brugere. I forhold til de svageste borger vil disse blive hørt via kontaktpædagoger.

 

 1. Nyt fra Handicaprådet. Mødet d. 20 okt. Er et fællesmøde med Ældrerådet, men mødet i november vil bla. komme til at omhandle Voksenhandicapområdet.

 

 1. Nyt fra dialoggruppen vedrørende familier med børn med handicap. Dialoggruppen vil blive kontaktet og der aftales evt. nyt møde hvis der er behov for det.

 

 1. Nyt punkt – Arbejde og arbejdsfordelingen i LEV Aarhus bestyrelsen. På baggrund af henvendelse fra Anne vedrørende det store arbejdspres blev vi enige om at prøve at omstrukturere vores arbejde i bestyrelsen. Udgangspunktet er selvfølgelig at ingen i bestyrelsen skal / kan forpligtes udover lyst, tid og interesse. Anne, Klaus og Mogens vil lave et oplæg til ny organisation og arbejdsfordeling til næste møde med et formandskab bestående af formand, næstformand og sekretær- og en ny overordnet arbejdsfordeling. Desuden vil LEV Aarhus fremover få etableret en ny fælles postkasse til mails til lokalforeningen mv., som fordeles af sekretæren udfra vores overordnede arbejdsfordeling. Iden er at man så hver især tager de forskellige arbejdsopgaver på sig og blot orientere bestyrelsen på kommende møde eller får et debatpunkt på dagsordenen såfremt området kræver en fælles holdning mv.. Anne, Klaus og Mogens holder møde onsdag, d. 31 oktober og får lavet et forslag til ny struktur og arbejdsfordeling som så afprøves inden vores møde i december. Til vores bestyrelsesmøde i december evaluere vi og får tilrettet forslag mv.

 

 1. Evt. A) Den såkaldte tragiske ” Gittesag ” er fra LEV Aarhus nu lukket, vi har opnået det vi ønskede i sagskomplekset. B) Henvendelse fra lederen af Straustruphus om bisidder hjælp fra LEV Aarhus til beboer som ikke har pårørende og som ønsker bisidder. Klaus kontakter lederen og opolyser at vi kan hjælpe næste år såfremt vi får konsulenthjælp som ansøgt. C) Opfordring fra Anne til at deltage i interview om hvordan vi i LEV Aarhus arbejder med MSB. D) Orientering fra Landsforeningen om utrolig grim sag fra Nygaardsvej i Holme. Landsforeningen tager sig at den grimme sag. E) Orientering om skrivelse til forældrekredsen på Stensagerskolen om magtanvendelse. Søren følger op. F) Det aftales at Søren arbejder videre med biograftur d. 10 marts 2019 i Hornslet bio og sørger for diverse opslag / reklame mv .                                

 

 

 

 

 

Punkterne til vores kommende møder – bla. decembermødet og

 

 • Arbejde, arbejdsfordeling og struktur I LEV Aarhus bestyrelsen –opfølgning , evaluering og beslutning

 • Regelmæssige møder ang. børnehandicap b- opfølgning fra oktobermødet

 

Punkter til arbejdsfordelingsudvalget og kommende møder - fra juli måned inden vi gik på feire…..

 

- Skrivelse fra Kirsten Bundgaard til pårørende på bostederne. 

 

Anne laver et oplæg til en skrivelse fra Kirsten Bundgaard hvori der beskrives at der har været nogle alvorlige sager på bostederne som man har lært meget af osv osv, samtidig med at pårørende opfordres til at komme med deres kritik / klager til borgerchef, Kirsten Bundgaard, LEV mv., således at diverse situationer, problemstillinger kan løses i “ opløbet “.

 

 

Spørgsmål til LandsLev og efterfølgende arbejde med forslag til procedure for Aarhus kommune.

 

Anne sender en forespørgsel til LandsLev angående regler for ambulancekørsel og indlæggelse for kognitive handicappede mv.

På baggrund af svaret, cirkulære og mangler herpå mv.udarbejder LEV bestyrelsen i Aarhus et forslag til procedure for Aarhus Kommune.

Arbejdet hermed udskydes til kommende møder i august - september.

 

 

Arbejde med CSC og opfølgning, samt pædagogisk handleplan og ikke mindst kulturen på bostederne.-

 

I kommende år ( fra august 2018 ) skal vi i bestyrelsen arbejde med CSC- hvordan er den opbygget, kan det gøres mere enkelt og klart. Hvordan arbejder man med overlevering af CSC i personalegruppen - kan det gøres bedre og mere effektivt. Hvordan forholder CSC sig i forhold til overlevering og vikar - hvordan kan det gøres bedre. Brug af CSC i forhold til det pædagogiske arbejde - bruger man CSCén i en periode ( månedsvis ) for at få et klart billede af borgerens tilstand og laver man de pædagogiske indsatser mv. på baggrund af dette.

Det er vores mål at få gjort CSCén til et brugbart redskab i dagligdagen og ikke mindst i forhold til pædagogiske indsatser mv.

Vi vil ligeledes arbejde med at få ændret kulturen på mange bosteder, med det mål at der arbejdes  pædagogisk professionelt og ikke mindst at beboerne behandles med respekt.

 

Spørgsmål til Kirsten Bundgaard vedrørende diverse procedure og vejledninger

 

Anne spørger ind til vejledning til leder og pædagogisk personale vedrørende kontakt til og kommunikation med sundhedsvæsnet og til vejledning om hvorledes man kontanter pårørende i forbindelse med kontakt til læge / sundhedsvæsen mv.