07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

 

Referat af generalforsamlingen.

 

Valg af dirigent og referent : Jytte Sørensen dirigent og Mogens Toustrup referent. – Jytte Sørensen kunne herefter meddele at generalforsamling er lovlig varslet jfr. forretningsordenen.

Bestyrelsens beretning: Formand Anne Kjeld Pedersen præsenterede de øvrige bestyrelsesmedlemmer og fortalte i beretning om de mange indsatser LEV Aarhus havde arbejdet med i 2017.

 

 • Førtidspension- førtidspensionering og ikke mindst de forskellige problematikkere.

 • Kørsel og kørselsordningen i Aarhus kommune.

 • Stensagerskolen, hvor LEV Aarhus ønsker den flyttet til Ellekærskolen.

 • Bocenterne i Aarhus – store problemer - LEV Aarhus frygter konsekvenserne.

 • Omsorgssvigt indenfor voksen handicapområdet, mange grimme eksempler.

 • Ferieproblematikken i Aarhus kommune og manglende ferie på flere bosteder.

 • Handicapcenteret for Børn og den mangelfulde sagsbehandling og mange ankesager.

 • Voksenhandicap Gentænkt.

 • Valgmødet på Birkebakken op til kommunevalget.

 

Formanden berettede endvidere om om de øvrige aktiviteter i bestyrelsen - de månedlige bestyrelsesmøder, kvartalsvise regionsmøde, landsdækkende møde, arbejdet i DH og handicaprådet, udvalgsmøder, deltagelse i åbning af Frivillighovedstaden, og dialog-møderne med handicapchefen Kirsten Bundgaard.

Formanden sluttede bestyrelsens beretning med at fortælle om de forskellige aktiviteter for kognitiv handicappede børn og voksne LEV Aarhus står for, derudover at vi sponsorer forskellige aktiviteter, foreninger mv., bla DHL stafetten og FC Bøgeskovgaard og at vi har fået lavet ny hjemmeside, ligesom vi hele tiden er aktive på facebook.

  

Regnskab: Kasserer Line Blichfeldt fremlagde bestyrelsens regnskab 2017.

LEV Aarhus regnskab 2017

Regnskabet blev godkendt.

 

Budget Line Blichfeldt fortalte at LEV Aarhus i de kommende år vil bruge en del af overskuddet på aktiviteter for handicappede børn og voksne og berettede om arbejdet med krop og bevægelse som en aktivitet. Herudover arbejdes der med biograftur, Best bodies, sommerfest, ligesom vi stadigvæk vil sponsorer DHL stafetten og FC Bøgeskov.

  

Drøftelse af fremtidige aktiviteter: Aktiviteterne i 2018 vil blive koncentreret om:

 

 • Den kommende handicappolitik for Aarhus kommune.

 • Problematikkerne omkring forholdene på bostederne.

 • Flytning af Stensagerskolen.

 • Handicapcenteret for børn, herunder sagsbehandlingen.

 • Kommunens budgetforhandlinger- budget i forhold til de handicappede.

 

Derudover evt. indkommende problematiske sager i forhold til kognitiv handicappede børn og voksne.

Jf. budget, vil aktivitetsudvalget også arbejde med at få lavet nye aktiviteter for kognitiv handicappede børn og voksne.

  

Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag mv.

Valg til Bestyrelsen.

 

Formandsvalget.: Anne Kjeld Pedersen blev valgt med bifald uden modkandidat.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • Line Blichfeldt

 • Helen Conway Blake

 • Helle Fogh

 • Søren Kronvang

 • Klaus Singers

 • Mogens Toustrup

Blev valgt med bifald uden modkandidater.

 

Suppleanter til bestyrelsen: Der blev ikke opstillet nogen.

 

Valg af Revisor. Karin Niekrez blev genvalgt som revisor med bifald.

  

Evt. Ingen punkter.

 

Debatmødet og generalforsamlingen sluttede derefter .