07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. december 2018

LEV-Århus, bestyrelsesmøde d 3.12.

 

 1. Referat godkendt. Stig og Sonja, lands-LEV vil gerne snakke med os om ”afslutning” af ”Gitte”-sag.

 2. Dagsorden godkendt.

 3. Dialoggruppen, børnehandicap.

  Soc forvaltn. har lavet konklusion på styrkelse af børnehandicapområdet. Dialoggruppen var indbudt til at underskrive denne, med den har skrevet eget oplæg, da der var mange ting, de ikke var hørt i undervejs i processen.

  Dialoggruppen har foretræde for socialudvalget d 19.12.

  Kirsten Bundgård har på magistratens vegne været med til at udforme ”serviceniveau i voksenhandicap”.

  Gentænk-gruppen er bedt om at byde ind med deres mening.

  Borgerråd: Pårørende bliver hørt/ får en stemme/ høringsret i disse.

  Ruth Lehm, chef for børnehandicapområdet Århus: Folketinget er i gang med at behandle intention om at decentrale unge med kriminel baggrund og oprettelse af et ungdomskriminalitetsnævn. Mange af disse kan have handicaps, fx kognitive, mentale. Man kan frygte en tilgang til disse unge ud fra deres kriminelle baggrund og ikke deres evt handicaps.

  Klaus og Anne har været til møde på det nye Birkeskolen. Der er ansat leder.

  Anne og Mogens/ Klaus har fået møde i stand med Kristian Wurtz onsd d 12.12. De tænker bl.a. at snakke om normering på bosteder, følge til hospitalsophold, besparelser på ferie.

  DH:

  Møde d 24.1. ang den nye handicappolitik, politikere til stede.

  Helen er med i gruppe om ”tilgængelighed”.

  Helen har sagt ja til at deltage i workshop om ”fælles menneskesyn”.

  Gruppen om ”sundhed”: Mogens og Helen deler repræsentationen. Helen forsøger at møderne kan lægges efter 16.

 4. Aften med Annette, psykolog. Onsdag d 23.1. kl 19-21.30. Oplæg med diskussion bagefter. Annoncering: Søren undersøger pris for Århus onsdag.

  Søren sender til Hans-Jørgen, som lægger det på hjemmesiden.

  Vi printer alle hver især Sørens word-dokument og annoncerer i vores børn/ unges netværk, dag/ døgntilbud.

  Anne sætter aftenen op som ”begivenhed” på FB.

 5. Der kommer ny økonomidirektør i lands-LEV.

  Der er ansat en journalist i lands-LEV.

  Ref af Søren fra lands-LEV`s landsmøde ”LEV i bevægelse”.

  Snakke om samarbejdspartnere, politiske bevægelser hvorhen?

  Mange spændende workshops: skal LEV arbejde for en landsdækkende handicap-idrætsdag?

  Kommunikationsudvalg: arbejder med (”grund)-fortællinger”, evt nyt navn?,

  Lokalt arbejde: Mogens og Klaus deltager.

  Mulig nedlæggelse af FU og styrkelse af HB?: Skal diskuteres senere ikke besluttet endnu, evt lønnet person i lokalkredsene?,

  Søren anbefaler bog af Susanne Højlund ”når udviklingshæmmede sørger”.

  Evt oprettelse af vidensbank, som kredsene kan søge hjælp i.

  IKH = institut for kommunikation og handicaps/ Marseliscentret: Søren er med i bestyrelsen her.

  IKH servicerer principielt hele landet, men mest Århus, de sælger ydelser til kommunerne,

 6. Handicaprådet: Mogens er med til at ”forske” i hvordan økonomien ser ud? Handicaprådet forsøger at få at vide af politikerne, hvor problemet ligger mht forlig fremover. Helen efterlyser tal for tilkendelse af førtidspension, evt sager med afslag, hvor kommunen forsøger at presse handicappede ud i arbejdsprøvning.

 7. Arbejdsfordeling/ struktur: Mogens, Klaus og Anne har holdt møde. Mogens og Klaus tilbyder at lave/ udsende dagsorden. De 3 tilbyder at dele formandsskabet i en forsøgsperiode, som vi evaluerer om ca 1 år. De 3 vil lave for-møder indimellem vores bestyrelsesmøder. Klaus har lavet fælles-mail-postkasse. Vi kan opfordre hinanden til fx at lave max 5 linier efter div møder, vi går til.

  Årskalender:

  Næste møder.

  Onsd d 23.1. temaaften

  Onsd d 27.2. alm møde

  Mand d 25.3.   –” –

  Tirsd d 7.5.   – ” –

  Torsd d 20.6.   – ” – + sommermiddag

             Torsd d 22.8. – ” –

             Onsd d 2.10. – ” –

             Torsd d 7.11. – ” –

             Tirsd d 10.12.   – ” –

             Regionsmøder:

             Tirsd d 19.2.

             Torsd d 13.6.

             Mand d 16.9.

             Tirsd d 5.11.

 1. Punkter til næste møde: Referat fra på det, der er snakket om med Kirsten Bundgård næste mandag:

  CSC (rapportsystem på bosteder), vejledninger til hospitals-følge,

  Overordnet diskussion om en strategi for, hvordan vi skal prioritere den arv, vi fik.

  Udvalgsreferater fra underudvalg i HR.

  Dagsorden til næste møde: Ideoplæg af Mogens

   

 2. Klaus har lavet flot oversigt over alle bestyrelsens samlede opgaver, tillidsposter andre    steder, møder mm.

 

 

Referent Helle.