07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

 

Bestyrelsesmøde i LEV Aarhus

Mandag den 5/2 2018 kl. 18-21

Marselisborgcentret bygn. 8

 

Tilstede: Anne Kjeld-Pedersen (formand), Klaus Singers (næstformand) Søren Kronvang (FU-medlem LEV), Mogens Toustrup, Helen Conway-Blake (referent)

Afbud fra Line Kristensen og Helle Kingo Fogh.

 

Dagsorden:

        •                Godkendelse af dagsorden

        •                Godkendelse af referat fra ?

        •                Kørselsordning – Helen

        •                Førtidspension – Helen

        •                Indstilling af kandidater til Handicaprådet - Helen

        •                Stautruphus – Klaus og Mogens

        •                Handicapcentret for Børn – Søren og Anne

        •                Debat om hvordan kredsarbejdet skal styrkes – til Søren og HB

        •                Velkomst af byrådsmedlemmer – Søren

        •                Referat fra regionsmøde – Mogens og Anne

        •                Generalforsamling – alle

        •                Evt.

  

Dagsordenen godkendtes. Referat fra forrige møde kommer til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

  

Kørselsordningen

 

Helen aflagde beretning fra det første møde i det ny-nedsatte brugerråd for kørselsordningen.

Oprindeligt var ideen at der skulle spares 5 mio i forhold til de eksisterende kørselsordninger. Byrådet godkendte omstruktureringen. Det var forventet at der ville blive start-problemer, men ikke i det omfang der blev resultatet.

I dag ved man, at det vigtigste er FAST TID, FAST RUTE – FAST CHAUFFØR – FAST VOGN, og det er der kommet styr på, oplyste Anette Winther fra kørselskontoret. Der er også kommet mere styr på kommunikationen, så der ikke er børn, der afleveres før forældrene er kommet hjem.

1.2. 18 overtog et nyt kørselsfirma dele af kørselsordningen. Det omfatter Langagerskolen, samt sundhed og omsorgs brugere. Aarhus Minibusser, der ejes af Abildskov overtager efter PP busser.

Der kommer en ny tilfredshedsundersøgelse fra Rambøll. Forslag om at man bruger de spørgsmål, der er lavet i samråd med LEV. Ordningen får en opdateret hjemmeside, hvor man kan få up dates og selv skrive. Brugergruppen mødes igen om et par måneder, men før, hvis der opstår mange problemer. Nyt medlem af gruppen bliver byrådsmedlem Almaz Mengesha, LA.

 

Førtidspension

 

Referat fra temadrøftelse i handicaprådet, december 2017, vedr. førtidspension og udviklingshæmmede. Jesper Bork fra beskæftigelsesafdelingen orienterede.

Handicaprådet fik en foreløbig redegørelse om forholdene for især unge udviklingshæmmede, der søger førtidspension. Bl. a. har LEV Aarhus spurgt, hvor mange der anker, men det svar kommer senere. I Aarhus har man valgt, at de ansøgere som har så store funktionsnedsættelser, at det er åbenbart formålsløst at lave arbejdsprøvninger, får førtidspension efter en ret hurtig sagsbehandling. Men fortolkningen af lovgivningen volder problemer, både i Aarhus og i de 5 andre store kommuner. Derfor er der rettet henvendelse til ministeriet.

.

I budgetforliget er der afsat penge til en investeringsmodel, der skal sikre at flere får tilbudt flexjob, og samtidig vil man udvide mulighederne for kvoteskånejob. Der er en række andre indsatser på vej.

Hvis man (2016) sammenligner personer i mini-flexjob fra Aarhus med personer fra 6-byerne, er Aarhus nærmest i midten, men med opadgående pil.

Beskæftigelsesforvaltningen har ikke adgang til oplysninger om antallet af personer med handicap f. eks. udviklingshæmning i ressourceforløb eller flexjob. Det ser ud til, der har været et lille fald i tildelingen af førtidspensioner, også blandt mennesker med kognitive handicap. I sommeren 2016 har forvaltningen selv lavet en opgørelse der vedrører unge på 18-19 år, og i de tal kan man se, at der var 25 sager for målgruppen kognitivt handicappede, incl. Downs – og de 24 fik førtidspension. (Vi har spurgt, hvor mange af de 24, der fik førtidspension uden at skulle gennem et ressourceforløb, men det er der ikke svaret på.)

Vi vil holde øje med, om Glad Fondens tilbud vil blive brugt til at overtale unge fra at søge førtidspension. Der kommer flere nyere tal vedr. førtidspensionsområdet i Aarhus i løbet af marts.

Det har været opfattelsen, at man ikke kan få et skånejob, hvis man får førtidspension. Men det kan man godt. Det er selvfølgelig kun svage borgere der får førtidspension, men fint at de kan få tilbud om tilknytning til arbejdsmarkedet via et skånejob – men mange af dem, må man formode, visiteres i stedet til mini-flexjob. Det skal vi holde øje med. Vi må håbe, der er flere oplysninger om det, især hvor mange, og hvordan, i det materiale, handicaprådet senere vil få adgang til.

 

Valg af nyt handicapråd

 

Undertegnede gav en kort orientering om forløbet, da FU i Danske Handicaporganisationer, Aarhus, besluttede, hvem der skulle indstilles til det kommende handicapråd, og hvem som suppleanter. Trods forsøg – fra en enkelt organisation - på at holde LEV ude af handicaprådet, blev Mogens Toustrup indstillet som medlem af rådet, og undertegnede som suppleant for Mogens.

  

Stavtruphus

 

Der er aftalt et møde med Kirsten Bundgaard, som Mogens og Klaus tager til. Der er tale om omsorgssvigt, ikke blot for en enkelt beboer, men tilsyneladende blandt samtlige beboere. Der arbejdes på at fremstille dokumentation og der er ønske om nyt besøg af det sociale tilsyn

  

Handicapcentret for børn og unge

 

Der er store problemer med at få udbetalt for tabt arbejdsfortjeneste, og noget tyder på, at det kun er de stærkeste forældre, der får, hvad de har krav på. Handicapcentret for børn fungerer ikke, som det skal, og der samles cases, der beskriver, hvordan børn og pårørende bliver behandlet. Der vil tilgå byrådets medlemmer orientering om forholdene, og der samles cases til dette, ligesom der er en artikel serie på vej. Søren, der har et handicappet barn, har selv oplevet, hvor ringe forholdene er. Han fortæller, at forældrene bliver vildledt. Det er ikke alle forældre, der kan gennemskue det, og det betyder, at børnene ikke få den hjælp, de bør have.

Lev Aarhus ønsker, der sættes mere fokus på forholdene for børn med handicap, og emnet bliver et punkt på næste bestyrelsesmøde, den 19. marts.

(DH Aarhus har temamøde om børn med handicap den 20. marts)

  

Kredsarbejdet og det nye byråd

 

Søren skal mødes med græsrodsudvalget den 17. marts i kreds camp, hvor de fire udvalg kommer med forslag.

Anne foreslår at LEV opretter kontor i f. eks. Aarhus, så vi i Jylland kommer tættere på lands LEV. Aarhus er en stor kommune, og der er meget arbejde, og mange problemer at tage op – og løse. Vi kunne eventuelt dele kontorer med andre organisationer, og det kunne være en ide, at få plads i det gamle sygehus på Tage Hansens Gade. Der er flere formænd for organisationerne, der bor i Aarhus, f. eks. Anni fra LEV og Heidi Thamestrup fra Autismeforeningen – muligvis også andre.

Det kunne alt i alt blive en styrkelse for LEV – og vi vil altid gerne have mange flere medlemmer.

Søren talte for flere regionale konsulenter.

Vi besluttede, at vi gerne vil hilse de nye medlemmer af byrådet velkommen, og starter med, at Anne og Klaus tager på besøg hos den nye socialrådmand, Christian Würtz.

 

Regionsmøde

 

Anne og Mogens berettede om regionsmødet, hvor der blev talt om ”lukkede døre”. Magtanvendelse er et tema, der drøftes meget i øjeblikket: Der skal være noget for de svageste – de skal ikke bare låses inde, men det er et meget komplekst problem at finde skellet mellem magt og omsorg.

 

Problemerne omkring Stensagerskolen var til kort drøftelse. Mogens gav en orientering fra handicaprådet. Her var der dog ingen egentlig løsning, og det er til gene for alle, at sagen på det nærmeste blæser i vinden og ikke har fundet en løsning. Marianne Banner synes at stille sig i vejen for den løsning, der allerede var skitseret, så vi har besluttet, at Mogens – som medlem af handicap rådet, og Finn Amby som formand for DH færdiggøre et brev til byrådet, uanset, hvad Autismeforeningen måtte mene. Vi er i bestyrelsen enige om, at ingen skal bestemme, hvad vi skal mene. Der er 200 elever på Stensagerskolen, og de er stort set alle i vores målgruppe.

 

Generalforsamlingen den 20. februar 2018

 

Generalforsamlingen holdes på Marselisborgcentret

 

Medlem af byrådet, Peder Udengaard (soc.dem.) kommer og holder et kort indlæg med emnerne: ”fremtiden for udviklingshæmmede, set i lyset af nedskæringer samtidig med øget antal af mennesker med handicap, visioner for en by for alle – hvad forstås ved ”alle”, og hvordan kommer handicappolitikken til at se ud.

Tilstede vil også være Anni, vores landsformand.

Anni vil tale om LEV’s holdning til ”låste døre og magtanvendelse”, og om reformprocessen i LEV-organisationen. Anni har ønsket, der også bliver tid til at tale om betaling for ferieledsagelse, og om det nyeste vedr. KLAP-job.

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 19. marts kl. 18, Marselisborgcentret, bygning 8.