07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Møde i bestyrelsen

Mandag den 19/3 kl. 18-21

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat

 2. Referat fra Annes og Klaus møde med rådmanden

 3. Stautruphus

 4. Handicapcenter for børn

 5. Handicaprådet

 6. STUsagen

 7. Møde i DH den 20.

 8. Evt.

 

 

 

LEV-Århus bestyrelsesmøde mandag d 19.3.

 

Tilstede: Mogens, Klaus, Søren, Helen, Anne og Helle.

Afbud: Line.

 

 1. Referat fra sidst: godkendt.

   

 2. Konstituering:

  Formand: Anne ( valgt på generalforsamlingen)

  Næstformand: Klaus

  Kasserer: Line

   

 3. Møde i dialog-gruppen med Anne, Klaus, Wurtz (rådmand) og Kaastrup (soc. direktør).

 1. HCB (handicapcenter for børn): ”fortrolige” sager undersøges enkeltvis.

 2. Bosteder: Dårligere normering ses overalt gennem de seneste år, ikke direkte nedskæringer men relativt dårligere pga inflation, nye udregninger mm, der ikke kompenseres for.

 3. Nedgang i antal tildelte førtidspensioner på landsplan: Typisk ingen alternativer for vores medlemmer (som er de svageste nemlig mentalt handicappede) til førtidspension heller ikke fx flexjob. Århus er godt ”med” dvs ikke den store nedgang.

 4. STU: Forvaltningen ”fisker” efter, hvor LEV har sin information fra hvad angår afbrudte STU-forløb. (se punkt 7).

   

 1. Stautruphus:

  Mogens og Klaus har holdt flere møder med ”bror Thomas” og Katrine fra pårørenderådet.

  Klagerne går tilbage til 2001, men er af flere omgange blevet afvist på forskellige nivauer af forvaltningen.

  D 6.3. holdt de møde med lands-LEV (Sonja og Thomas). De gav god støtte, men det er stadig Mogens og Klaus, der hjælper de pårørende på Stautruphus.

   

  HCB:

  Anne har holdt møde med en dialoggruppe, der er samlet omkring konkrete sager i f.t. 20 cases med klager over HCB.

  Dialoggruppen består udover LEV-Århus (Anne) af en mor og en far, der har en klagesag omkring hjemmetræning af barn, formanden for ABA-foreningen og Viggo (hjerneskadeforeningen). Flere forældre har skrevet om konkrete sager til gruppen.

  Moren fra dialoggruppen har bedt om møde med rådmand Medom.

  Breve er sendt til 1 byrådsmedlem/ rep. fra hvert parti evt soc. ordføreren med reference til de 20 cases.

  Hovedbudskabet fra gruppen er, at det juridisk ikke er ok.

  Der er ikke fulgt op på 112 punkter efter ”forældrebetalings-sagen”.

  Der planlægges nedsat et brugerpanel bestående af brugere, rep. fra forvaltning og lokalpolitikere.

  Vi har hørt, at de radikale vil fremsætte forslag om, at et konsulentfirma (ekspertpanel) skal analysere HCB, men soc. dem. støtter sandsynligvis ikke dette og dermed bliver det nok ikke til noget?

  Århus kommune har valgt at kigge på børnenes funktionsniveau i stedet for at mål-gruppe-afklare børnene, og dette strider nok imod reglerne?

  Dialoggruppen har kigget på tallene for tilbagehenviste sager. I Århus tilbagevises 40 %. 13 % fik medhold i ankerne. Der regnes med store mørketal pga aldrig sendte ansøgninger, mundtlige ansøgninger, som har fået mundtlige afslag mm.

  Dialoggruppen er tilbudt foretræde for soc.- og beskæftigelsesudvalget.

  De vil bringe flg problemstillinger frem: faldende tildeling af tabt arbejdsfortjeneste i timer, faldende tildeling af døgn-aflastning (som nu hedder afløsning).

   

 2. Handicapråd: Sidste møde aflyst pga snestorm.

   

 3. Møde i DH d 20.3., som Mogens, Helen og Søren går til. Spm til politikerne er sendt på forhånd.

 

 

 1. STU: LEV fik kendskab til elev, der blev stoppet i sit STU-forløb. Vi er vidende om, at familien ikke ønsker at klage. Pigen har lige nu intet dagtilbud. Vi diskuterer hvor ”langt” vi kan forfølge sagen, når den faktisk officielt ikke eksisterer! Keld Hvalsøe har planer om at stille spm til ”10-dages-spm” til borgmesteren om tal for elevers afbrydelse af STU.

   

 2. Workshop i Stakladen: Helen fra LEV deltog. Der blev diskuteret velfærdsmål for Århus kommune for handicappede.

 

Der bliver nedsat en gruppe, der skal analysere og følge tilgængeligheden i det offentlig rum i Århus kommune - både for fysisk-og kognitivt handicappede. Helen er tilbudt en plads i denne gruppe.

 

Evt:

Vi er inviteret til designer-marked, Godsbanen d 5. april…..Sidste nyt dd 20.3.: Mogens og Helen har nærlæst invitation og fundet ud af, at det ikke lige er noget for os/dem.

Forslag til næste bestyrelsesmøde: årskalender.

Referent: Helle